fbpx

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych oraz regulamin: hotelu i dokonywania rezerwacji

&1

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez hotel Dwór Konstancin***.

&2

Właścicielem domeny www.dworkonstancin.pl i administratorem danych osobowych jest Domget Jerzy Karwowski z siedzibą w Warszawie Al.Ujazdowskie 18/9a.

&3

Dane osobowe:

 1.       Mogą być gromadzone dane osobowe podawane przez Gości przy rezerwacji usług świadczonych przez Dwór Konstancin*** (rezerwacje dokonywane bezpośrednio w hotelu lub poprzez niezależnych partnerów).
 2.       Dane mogące podlegać gromadzeniu:

–        imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, PESEL, dane karty kredytowej, informacje dot. płatności,

–        historię pobytu,

–        korespondencję meilową kierowaną do hotelu,

–        zapis monitoringu (nietrwały)

 1.       Cel przetwarzania danych osobowych:

–        zawarcie umowy zakupu świadczonych przez Dwór Konstancin *** usług,

–        kontakt z Gościem w celu wykonania usługi i obsługi zapytań i nieobligatoryjnie(po wyrażeniu zgody pisemnej Gościa):

–        w celach marketingowych

–        w celach przesyłania informacji handlowych

–        w celach badania jakości świadczonych przez nas usług oraz obsługi.

 1.       Dane osobowe Gości nie będą przechowywane dłużej niż  jest to konieczne do realizacje celów w jakich są przetwarzane. Czas ich przechowywania jest uzależniony od celu ich przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących hotelowi Dwór Konstancin*** oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (m.in. przepisy podatkowe, rachunkowe itp.)

 &4

Udostępnianie danych osobowych może nastąpić dla:

–        podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa

–        agentom za pośrednictwem których Gość rezerwuje pobyt

–        podmiotom obsługującym karty kredytowe i debetowe, które umożliwiają dokonywanie płatności, a także weryfikują płatności

–        firmom kurierskim, taksówkarskim,  eventowym oraz innym firmom dostarczającym usługi dla hotelu i jego Gości (w przypadku zamówienia takiej usługi przez Gościa za pośrednictwem hotelu)

–        firmom świadczącym usługi IT i marketingu dla hotelu

–        firmie rachunkowej i prawnej obsługującej hotel.

&5

1.  Informujemy, również, że mają Państwo prawo do żądania od hotelu Dwór Konstancin*** dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. 

2. Mogą Państwo kierować skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Dwór Konstancin*** do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informujemy również, że Dwór Konstancin *** dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


REGULAMIN HOTELU

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego Regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

§1

1.Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie hotelu Dwór Konstancin.

2. Pomieszczenia mieszkalne w Hotelu, zwane pokojami wynajmowane są na doby.

3. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15:00 i kończy o godzinie 11:00 dnia następnego. Zatrzymanie pokoju po godzinie 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i zostanie automatycznie doliczone do rachunku według aktualnego cennika hotelowego.

4. Gość hotelowy posiadający rezerwację może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godzinach od 11:00- 15:00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt, jeśli pokój ten jest przygotowany.

§2

1. Najmując pokój hotelowy gość określa czas swego pobytu w Hotelu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

2. Życzenie przedłużenia pobytu ( poza okres wskazany w dniu przybycia ) gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00.

3. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu ( najmu ), w przypadku braku miejsc.

4. Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu z góry.

§3

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość proszony jest o zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję.

2. Hotel ma obowiązek zapewnić:

 1.       Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa.
 2.       Bezpieczeństwo pobytu w tym również zachowanie tajemnicy informacji o gościu.
 3.        Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu.
 4.       Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
 5.       Sprawną pod względem technicznym usługę, a w przypadku wystąpienia usterek niemożliwych do usunięcia, Hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§4

1. Na życzenie gościa Hotel świadczy nieodpłatne usługi:

 • Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
 • Budzenie o oznaczonej godzinie.
 • Hotel może odmówić przechowania bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu podręcznego.
 • Dokonywanie rezerwacji w innych hotelach.
 • Wypożyczanie suszarki itp.

§5 

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 i 852 Kodeksu Cywilnego.

2. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej zaistnieniu.

3. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych jest ograniczona jeśli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.

4. Hotel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości lub dużych kwot pieniędzy.

§6

1. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął jeszcze okres, za który uregulował należną za pobyt opłatę.

§7

1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.

2. Osoby nie meldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 22:00 do 7:00 dnia następnego.

3. Zachowanie gości korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócić spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie nie przestrzegającej Regulaminu.

4. Hotel jest organizatorem imprez okolicznościowych i zastrzega sobie prawo do zakłócenia ciszy nocnej. Recepcjonista przyjmując rezerwację ma obowiązek poinformować gościa o wszelkich imprezach nocnych organizowanych w hotelu.

§8

1. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji.

2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokoju hotelowym grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, obowiązujące przepisy prawne oraz dobre samopoczucie własne i innych gości w całym obiekcie obowiązuje ZAKAZ PALENIA. Miejsca do tego wyznaczone są na zewnątrz obiektu, Za nieuszanowanie przepisu każdy gość obciążony będzie kwotą 500 zł za odświeżenie pokoju i jego niezdatność do ponownego wynajęcia.

5.Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin hotelu.

6. HOTEL NIE PRZYJMUJE ZWIERZĄT. 

§9

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez gościa w pokoju hotelowym będą gromadzone w hotelowym biurze rzeczy znalezionych, prowadzonym przez służbę pięter, przez okres 1 miesiąca. Odesłanie tych przedmiotów będzie mogło być dokonane na wyraźne życzenie gościa za zaliczeniem pocztowym na jego koszt. 

Dyrekcja Hotelu

ZASADY DOKONYWANIA REZERWACJI 

 1.       Rezerwacje można dokonywać w Dworze Konstancin telefonicznie lub elektronicznie.
 2.       Wstępna rezerwacja jest rezerwacją niegwarantowaną.
 3.       Rezerwacja będzie gwarantowana w momencie odnotowania na koncie hotelu zadatku w wysokości 30% kalkulacji całości zamówienia. Wpłata jest jednoznaczna z akceptacją niniejszych zasad rezerwacji oraz regulaminu hotelu podczas pobytu.
 4.       Zadatek należy wpłacić na konto hotelu:

DOMGET Jerzy Karwowski Al. Ujazdowskie 18/9A 00-478 Warszawa Rachunek: BZ WBK 54 1090 1043 0000 0001 3373 5913

 1.       Brak wpłaty zadatku w umówionym terminie oznacza rezygnację z usługi i równoważny ze zwolnieniem miejsca.
 2.       Anulacja rezerwacji wymaga formy pisemnej.
 3.       Pozostałą kwotę należy wpłacić gotówką lub kartą płatniczą w recepcji w dniu przyjazdu.
 4.       Hotel nie zwraca zadatku ani nie stosuje innej formy kompensaty w przypadku: anulacji rezerwacj, nie dojazdu, skrócenia pobytu.
 5.       Za zamówione usługi dodatkowe, nie objęte rezerwacją Rezerwujący reguluje należności na miejscu.
 6.     Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 7.     W całym obiekcie obowiązuje zakaz palenia. Zamanie zakazu skutkować będzie naliczeniem 500 zł kary zgodnie z regulaminem. Miejsca do tego wyznaczone są na zewnątrz budynku.

Dyrekcja Hotelu

Zasady składania reklamacji

 1. Gość hotelu ma prawo do składania reklamacji w przypadku stwierdzenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Gość hotelu ma obowiązek podczas zgłoszenia reklamacji pokazać wszystkie dowody dotyczące zakupionych oraz dostarczonych usług lub towarów wadliwych.
 3. Gość składając reklamacje ma obowiązek podać następujące dane: imię i nazwisko, datę pobytu, numer pokoju, rodzaj usługi, której dotyczy reklamacja, datę złożenia, pełny adres kontaktowy tj. adres pocztowy lub e-mail. 
 4. Wszystkie reklamacje dot. wad zakwaterowania w hotelu Gość ma obowiązek złożyć niezwłocznie po ich zauważeniu- bezpośrednio pracownikowi recepcji. Prawo do reklamacji wad zakwaterowania upływa w  momencie wymeldowania i wyjazdu Gościa. 
 5. Hotel rozpatrując niezwłocznie zasadną reklamację ma obowiązek do: bezpłatnego, prawidłowego i natychmiastowego usunięcia tj.: a) Zamianą wadliwego wyposażenia pokoju. Jeżeli nie jest możliwe usunięcie wady o  charakterze technicznym w pokoju gościa (tj. usterki powstałe nagle: ogrzewania, instalacji elektrycznej, brak ciepłej wody, itp.), i jeżeli hotel nie może gościowi zaoferować innego zakwaterowania, i jeżeli gość skorzysta z pokoju wadliwego ma wówczas prawo do zniżki z ceny podstawowej zakwaterowania po zgodzie wzajemnej albo do anulacji umowy przed skorzystaniem z zakwaterowania i na zwrot zapłaconej ceny za pokój.
 6. Wady dotyczące jakości dań i napojów przeznaczonych do niezwłocznego spożycia gość ma obowiązek reklamować niezwłocznie bezpośrednio u obsługującego pracownika. Jeśli wady dań i napojów dotyczą ilości i masy, muszą być reklamowane przed rozpoczęciem konsumpcji. Reklamację jakości i temperatury dań oraz napojów konsument musi zastosować przed degustacją.
 7. Pozostałe reklamacje należy składać niezwłocznie drogą meilową: szkolenia@dworkonstancin.pl.
 8. Czas na rozpatrzenie reklamacji wynosi do 30 dni od daty jej otrzymania. 
 9. Reklamcje, które nie zawierają wszystkich danych wymienionych w pkt. 3 nie będą rozpatrywane.